Stichting Bolswards Historie achtergrond

Schilderijen

De collectie bestaat uit schilderijen, etsen, gravures, pen-, potlood- en houtskooltekeningen, aquarellen, portretten en foto's. Een aanzienlijk deel heeft de stad Bolsward of personen uit Bolsward als onderwerp. Bij deze tekst zijn twee voorbeelden uit de collectie genomen.


Het schilderij met de afbeelding van het stadhuis is van oudsher in het bezit van de gemeente (hetgeen betekent dat de herkomst onduidelijk is). Naar alle waarschijnlijkheid is het een schoorsteenstuk van de hand van Christoffel Frederik Franck (1758-1818) .

Op de tweede afbeelding staat de St.Janspoort. Ook dit schilderij is een schoorsteenstuk. De gemeente heeft deze afbeelding uit een nalatenschap verkregen, eerst in bruikleen welke bijna 40 jaar later is omgezet in een schenking.

In de expositieruimte is weinig ruimte voor het tentoonstellen van schilderijen etc. In een van de vitrines wordt een paneeltje getoond gemaakt door de Bolswarder huisschilder Feijtse Jans Bos (1796-1851) van het aardappeloproer in 1847. Het toont de schutterij die in de vierschaar van het stadhuis in gereedheid wordt gehouden. Naast diverse afbeeldingen van   het stadhuis en de Martinikerk, maken ook portretten deel uit van de verzameling.

Een van de belangrijkste is dat van de Friese in Bolsward geboren en overleden dichter Gysbert Japicx (1603-1666), het schilderij wordt toegeschreven aan Douwe de Hoop en dateert van ± 1825. Van Gysbert Japicx bevindt zich ook een klein portretmedaillon in een vitrine. Er is een aantal afbeeldingen van de patriottische burgemeester van Bolsward, Cornelis van der Burg, die als aanstichter van de revolte (1787) werd gezien en na symbolisch ter dood te zijn veroordeeld, op het schavot te Leeuwarden zwaaide de beul het zwaard over zijn hoofd, voor 20 jaar werd verbannen. In 1795 keerde voor hem het tij toen de Bataafsche Republiek werd uitgeroepen. Nog te noemen zijn de afbeelding van Pieter Coopmans (1719-1797), waarvan wordt verteld dat hij regeringsstukken op de schaats naar Den Haag bracht, van de in Bolsward geboren Pieter Lycklama à Nijeholt (1842-1913), die na een opleiding tot officier bij de Marine diverse burgemeestersposten bekleedde (Franeker, Leeuwarden en Rotterdam) en zijn loopbaan afsloot als commissaris der koningin in de provincie Overijssel.

Verder is de oudheidkamer in het bezit van een serie 19e eeuwse zogenaamde centsprenten. Tot slot wijzen we nog op de verzameling etsen van in Bolsward geboren graveurs. Deze etsen zijn in 1895, na voltooiing van de restauratie van het stadhuis door de voogden van het Sint Anthony Gasthuis aan de gemeente in bruikleen verstrekt.

© ZWF ontwerp