Stichting Bolswards Historie

Informatie

In de rubriek Documenten vindt u in hoofdzaak naamlijsten van bewerkte

archiefstukken uit het Oud Archief Bolsward 1402- 1816 (OAB) en Nieuw

Archief Bolsward 1816-1824 (NAB). Elk document is aangeduid met OAB of

NAB met het daarbij behorende inventarisnummer. Verder zijn opgenomen

documenten met betrekking tot organisaties uit Bolsward en uittreksels

van stukken die zich in Leeuwarden bij Tresoar bevinden. Elk document is

voorzien van een inleiding met een verantwoording van de herkomst van

het stuk en eventuele verwijzingen naar andere sites. Het zal geruime tijd

duren voor alle gegevens opgenomen zijn. Hieronder wordt aangegeven,

welke documenten geplaatst zijn en waaraan momenteel gewerkt wordt.

Wanneer u vragen of opmerkingen heeft dan horen wij dit graag van u. Voor

fouten of kennelijke vergissingen geldt hetzelfde.

U kunt uw vragen en opmerkingen sturen aan:

archief@stichtingbolswardshistorie.nl.

U ontvangt altijd een reactie op uw e-mail.

Stand van zaken:

Document: Geplaatst:

Patentregister 1813 (OAB 428a) mei 2016

Staat van rijtuigen en plezierjachten 1795 (OAB 410) aug. 2016

In voorbereiding:

Floreenkohier 1659 (OAB 562)

Postboekregister 1812 (OAB 592)

Huurwaarderegister 1822 (NAB 529)

Bevolkingsregister 1827 (NAB 462)

Bevolkingsregister 1831 (NAB 463)

Bevolkingsregister 1832 (NAB 464)

Bevolkingsregister 1833 (NAB 465)

Bevolkingsregister 1834 (NAB 466)

Bevolkingsregister 1837 (NAB 467)

Bevolkingsregister 1842 (NAB 468)

Register van gehouden volkstelling 1830 (NAB 528)

Veranderingen in de bevolking 1830-1841 (NAB 528e)

Veeregistratie ca. 1840 (NAB 466a)

Inleiding

In de inventaris van het oud archief van de gemeente Bolsward (OAB) staat onder het hoofdstuk “diverse belastingen” de opgave van plezierrijtuigen en jachten uit 1795 (OAB 410). In het jaar 1795 werd na de bezetting door de Fransen de Bataafsche Republiek uitgeroepen. Op 7 februari van dat jaar werd in Friesland het “Comité Revolutionair Provinciaal” ingesteld. Dit comité was een kort leven beschoren, want 12 dagen later op 19 februari werden de Provisionele Representanten van het Volk van Vriesland benoemd. Deze tussenregering bestond uit 56 personen. Twee hiervan waren afkomstig uit Bolsward, de apotheker Livius Fokkens en de advocaat Abraham van der Burg. Naast het besturen van de provincie werd ook de verkiezing van een definitief  bestuur voorbereid. Financieel stond de nieuwe republiek en ook Friesland er slecht voor. Het onderhoud van de in het land gelegerde Franse troepen vergde een zware financiële inspanning. Heffing van extra belasting was dan ook noodzakelijk. Het bestuur probeerde de gewone werkman zoveel mogelijk te ontzien. Ingaande mei 1795 werd een vorm van weeldebelasting ingevoerd. Belast werden plezierrijtuigen en -jachten. Mensen met geld bezaten rijtuigen en/of jachten. Voerlieden waren vrijgesteld van betaling van deze belasting.

In kolom 1 van het opgemaakte register staan de namen van de belastingplichtigen vermeld, kolom 2 bevat het soort rijtuig c.q. het jacht waarover de belasting is geheven en in kolom 3 vinden we het bedrag van de aanslag in caroligulden. De te betalen bedragen liggen tussen 2 en 20 gulden. Een chais wordt tegenwoordig als sjees geschreven. Een phaëton en pharg(e)on zijn mogelijk dezelfde type rijtuigen, gereden door een koetsier. Veel bezitters hadden een eigen stalling of koetshuis.

Patentregister

Inleiding

Een patentregister bevat een lijst van beoefenaren van een zelfstandig beroep, zoals fabrikanten,  ambachtlslieden, handelaren ,en dergelijke.

In 1805 werd in het door Napoleon bezette deel van Europa het patentrecht ingesteld. Beoefenaren van vrije beroepen moesten toen een patent of vergunning aanvragen om hun bedrijf te mogen uitoefenen. Om een vergunning te verwerven moest uiteraard betaald worden. In het archief van Bolsward is alleen over 1813 een dergelijk register bewaard gebleven (mogelijk een kopie). In totaal zijn er dat jaar 277 patenten verstrekt. De eerste kolom bevat de nummers  zoals deze voorkomen in het register, kolom twee de achternaam, kolom drie de voornaam met eventueel het patroniem en kolom vier het beroep.

  

REGISTER DER PATENTEN OVER DEN JARE 1813 IN DE GEMEENTE BOLS­WARD

REGISTER DER PATENTEN OVER DEN JARE 1813 IN DE GEMEENTE BOLS­WARD

 

Inventarisnr.: Oud Archief 428a.

 

 

Nummer

Achternaam

Voornaam/patroniem

Beroep

001

Muurling

Rudolph

gortmaker

002

Nieuwland

Romke

winkelier in koffie en thee

003

Klinkhamer

Taeke

bakker

004

Zandstra

Allert Jeltes

koopman in vellen in 't klein

005

Zanstra

Pier Jeltes

koopman in granen

006

Stallinga

Pieter

verkoper van eetwaren

007

Bakels

Jan

vruchtverkoper

008

Regnerij

Alle Regnerus

zadelmaker

009

Vellinga

Jan Meinderts

slager

010

Langius

Gerben

timmerman werkende alleen

011

Hettema van

Geele IJkes

winkelier in thee

012

Jong de

Tiete Broers

verkoper van eetwaren

013

Faber

Lieuwe Douwes

trekschipper

014

Zanstra

Jelte Pier

koopman in granen

015

Albada Jelgersma

Arnoldus

koopman in thee in 't klein

016

Hasperhoven

Jenneke

kruidenier en koopman in azijn in 't klein

017

Coenis

Willem

koopman in lakens

018

Jong de

Salomon Levij

slager

019

Werf van der

Pieter

kasmaker

020

Martens

Martinus

schoenmaker

021

Knorr

Johan Fredriks

hoedemaker

022

Spanning

Jan Hendriks

hanekoper

023

Martens

Jacobus

koopman in lakens in 't klein

024

Visser

Anne

pakdrager

025

Steensma

Lolle

med.doktor

026

Westerbaan

Arent (wed.)

touwslager(sche)

027

Fockens

Regnerus

kleermaker

028

Visser

Haije Jans

koopman in granen

029

Meulen van der

Rimmert

korfmaker

030

Moors

Franciscus

koopman in dranken

031

Runia

Jan Scheltes

wolkammer

032

Bruin de

Andries

vruchtverkoper

033

Rinkes

Joseph

koopman in kant in 't klein

034

Zoutmans

Foppe (wed.)

kashouderse van goud en zilver

035

Jorritsma

Ate (wed.)

goudsmid

036

Groot de

Salomon

koopman in kant in 't klein

037

Wiglenghuisen

Johannes

pruikmaker

038

Heineman

IJmkjen

koopvrouw in ijzerwerk in 't klein

039

Jong de

Jacob Broers

turfschipper

040

Tadema

Jelte

lintfabrikeur

041

Aukema

Murk

herbergier

042

Minnema

Jan Douwes

kleermaker

043

Graaf jr. de

Arjan Arjans

slager

044

Putten van

Sierd Simons

trekschipper

045

Rengnalda

Jakob

wever

046

Stallinga

Hidde

tapper en kolfbaanhouder

047

Vries de

Petrus

med. doctor

048

Feenstra

Tamme Jakobs

schipper verkoper van turf

049

Zeilstra

Hijlke

bakker

050

Brouwer

Jan Sijbrens

kruidenieren in 't klein

051

Hoeksma

Thomas

koopman in hout in 't klein

052

Reidsma

Joost IJnzes

blikslager

053

Westerbaan

Jan Geurts

touwslager

054

Bokma

Watze Doekles

koopman in beesten

055

Waij de

Sjoerd

pottenverkoper

056

Linde van der

Johannis

pakdrager in 't klein

057

Adema

Jarig Sijbolts

boucher (pasteibakker?)

058

Eerdmans

Bernardus

goudsmid

059

Monsma

Marten Reins

wagenmaker

060

Westerbaan van

Sjoerd Lolkes

kleermaker

061

Adema

Nolle Johannes

wolkammer

062

Straak

Horatius (wed.)

winkelierse in 't klein

063

Jeltema

Willem Cornelis

wieldraaier

064

Stastra

Dirk

hoefsmid

065

Luttekenhuizen van

Frans

boekbinder

066

Heins

Jan

apotheker

067

Lantinga

Abel

koopman in granen

068

Manen van

Teede

goudsmid

069

Visser

Reinder Haijes

gortmaker

070

Lamring

Gooyke

verhuurder van mantels

071

Sloterdyck van

Jan

verkoper van chikorij

072

Michielzen

Pieter J.

koperslager

073

Roorda

Sijbren Fongers

kuiper

074

Vellinga

Ate Meinderts

slager

075

Roma

Jacob L.

hoefsmid

076

Tolsma

Rinze

slager

077

Zeldenthuis

Pieter

horloge en uurwerkmaker

078

Spoelstra

Jan Tjepkes

winkelier in 't klein

079

Hettema

Lieuwe

koopman in drogerijen in 't klein

080

Veer van der

Dirk Thomas

schipper

081

Pakker

Gosse

winkelier in 't klein

082

Feenstra

Rinke Fokkes

timmerman zonder knecht

083

Scrinerius

H.M. (wed.)

jeneverstokerse

084

Piekema

Berend

boendermaker

085

Polsma

Pieter

koopman in turf

086

Berg van den

Dirk (wed.)

winkelierse in 't klein

087

Bouma

Douwe

koopman in lakens in 't klein

088

Zandstra

Jelte Allerts

schipper

089

Veer van der

Thomas Dirks

schipper

090

Meulen v.d.

Pieter

kleermaker

091

Cannegieter

Margareta

boekverkoperse

092

Feenstra

Allert

schoenmaker alleen

093

Haagsma

Ridzert (wed.)

winkelierse in potten

094

Ley van der

Maryke

koopvrouw in 't klein

095

Oosterling

Roelof

winkelier in 't klein

096

Roelofsen

Bernardus

timmerman alleen

097

Boer de

Gatse

winkelier in vruchten

098

Staal

Oepke

kleermaker

099

Hettema

Bauke

naaister

100

Diemen van

Evert

koopman in zout in 't groot

101

Vries de

Sinne Tjebbes

winkelierse

102

Hendriks

Lieuwe (wed.)

tapperse

103

Mulder

Hendrik Harmens

winkelier in 't klein

104

Huurmans

Andries (wed.)

trekschipper

105

Jong de

Poppe

bakker

106

Brouwer

Hidde

wolkammer

107

Hoop de

Philip Jacobs

tapper

108

Dijkstra

Rients Oenes

koopman in ijzerwerk

109

Okkema

Okke

kouzenverkoper etc.

110

Salverda

Antje

naaister

111

Feenstra

Andries Tammes

turfschipper

112

Yntema

Gerben

bleeker

113

Piekema

Pieke

koopman in kouzen

114

Koopmans

Pieter

wolkammer

115

Sikkens

Lolke

winkelier in 't klein

116

Conradij

Hendrik

oud ijzer koper

117

Splinter

Rudolf

schoenmaker

118

Hammersma

Pieter

hoefsmid

119

Meulen v.d.

Tjeerd

molenaar

120

Haan de

Pieter

trekschipper

121

Bakker

Pieter

tapper

122

Rienstra

Klaas Pieter

pottenwinkel

123

Cornel

Frans

kuiper

124

Kammen van

Berend

koopman in potten

125

Boer de

Johannes Hijlkes

schoenmaker

126

Nussen van

Jan Gijsberts

winkelier in dranken

127

Spoelstra

Jan Bouwes

varende met aardappelen

128

Faber

Ritske Jans

 hoefsmid

129

Westerbaan

Jakob

 touwslager

130

Posthumus

Gerrit

schuitenmaker

131

Nieuwenhuis

Albert

uitdrager

132

Koster

Hoite (wed.)

bakker

133

Kroonsma

Pieter

herbergier

134

Werf van der

Douwe Douwes

paardenkoper

135

Koopmans

Adam

koopman in gazen

136

Huninga

Jakob Martens

vruchtverkoper in 't klein

137

Kramer

Klaas Yps

koopman in laken in 't klein

138

Straten van

Rebekka

koopvrouw in kant

139

Piekema

Freerk

koopman in granen

140

Polak

Kalmon Izaaks

koopman in goud en zilver in 't klein

141

Helvrig

Dirk

winkelier in 't klein

142

Gubbels

Nicolaas

chirurgijn

143

Hoek van der

Levi

slager

144

Broersma

Sjeuwke

schipper op Harlingen

145

Wit de

Jurjen Andries

trekschipper

146

Bos

Jan

schilder en verwer

147

Lemstra

Roelof

koopman in kaas en boter

148

Bijlsma

Gooytzen Dirks

herbergier met billard en kolfbaan

149

Westerbaan

Sijtze

goudsmid

150

Veersma

Gerrit Cornelis

kruidenier in 't klein

151

Lantinga

Ruurd

gortmaker

152

Manen van

Bernardus

tapper

153

Nieuwenhuis

Arjen

verkoper van meubelen

154

Jorritsma

Simon

winkelier in dranken 't klein

155

Albada Jelgersma

Pieter

koopman in likeuren in 't klein

156

Wartna

Teije Lolkes

bakker

157

Haan de

Johannes

blaauwverwer

158

Molennaar

Idske

winkelierse in 't klein

159

Dijkstra

Willem Feikes

koopman in beesten

160

Boer de

Yede Feikes

schipper op Franeker

161

Leermans

Benjamin

koopman in kanten in 't klein

162

Kamsma

Sint

tapper

163

Veer van der

Hessel

eetwaren in 't klein

164

Steindam

Lourens (wed.)

winkelierse

165

Andela van Tjepkema

Jantje

herbergierse met billard

166

Posthumus

Pier Jelles

koopman in granen

167

Loijinga

Hendrik

looier

168

Lolkema

Feike

tapper

169

Alberda

Jan

lombardhouder

170

Jeltema

Klaas

schoenmaker met knegts

171

Cremer

Jan

looier

172

Loijinga

Reinder

koopman in leer

173

Weersma

Bauke

bakker

174

Dekker

Hijlke Hartogs

loodgieter

175

Haan de

Thomas

verkoper van eetwaren

176

Romkes

Frans

koopman in kalk

177

Boer de

Iense Feikes

winkelier in turf

178

Bonnema

Lammert

schipper op Franeker

179

Tuinstra

Sjoerd Hendriks

tapper

180

Bislinga

Antoni Idses

zeilmaker

181

Bolding

Roelof

schipper op Harlingen

182

Minden van

Yzaak

koopman lijnwaten

183

Muntz

Samuel

koopman in granen

184

Bartstra

Sjoerd (wed.)

blaauwverwerse

185

Faber

Klaas

hoefsmid

186

Riemersma

Klaas

vruchtverkoper

187

Meijer

Hette

tapper en een kolf­baan

188

Adema

Sijbolt

slager

189

Hoeksma

Pieter

slager

190

Galema

Aaltje

vruchtverkoopster in 't klein

191

Koster

Gerrit

bakker

192

Mulder

Jan Jakobs

timmerman werkende alleen

193

Jakles

Pier

fabrikeur in likeuren

194

Antonides

Andries

koopman in verfstof­fen in 't klein

195

Minnema

Gosse Douwes

­timmerman werkende alleen

196

Mesdag

Johannes

koopman in granen

197

Bouma

Wijbe

kruide­nie­ren in 't klein

198

Formeer

Catharina

blaauwververse

199

Vellinga

Wiebe

kruidenieren in 't klein

200

Brau.Oeberius

H.

koopman in wijn

201

Draaijsma

Arjan

timmerman werkende alleen

202

Velde der

Johannes

tapper

203

Hankel

Joost

breever

204

Visser

Pier Jakles

trekschipper

205

Wasnaar

Ate

timmerman

206

Bakker

Johannes

mosterdmolenaar

207

Westerbaan

Sipke

bakker

208

Vellinga van

Gerrit Hilles

slager

209

Wiebes

Harmen (wed.)

herbergierse

210

Boumans

Agnietje

koopvrouw in kant in 't klein

211

Jouwstra

Teeke

fabrikeur in garen

212

Grouwstra

Dirk

bakker

213

Koevoet

Jan

koopman in steen

214

Boer de

Pier

bakker

215

Wijkstra

Pieter

turfschipper

216

Wijkstra

Geerts Eits

koopman in turf

217

Teklema

Johannes

timmerman zonder knegts

218

Reinsma

Sybren

tapper

219

Oosterbaan

Johannes

koopman in ijzerwerk in 't klein

220

Haringa

Sikke Jet­zes

hooischipper

221

Opdijk

Pieter

tapper

222

Faber

Jan Klazes

hoefsmid

223

Rolsma

S.G.

deurwaarder

224

Faber

Jan Douwes

koperslager

225

Swerms

Jan (wed.)

koopvrouw in goud en zilver in 't klein

226

Sijbes

Sijbe H.

koopman in likeuren in 't klein

227

Antonides

Rein

kruidenieren in 't klein

228

Postma

Doekle Sybrens

slager

229

Tekelema

Sybren Johannes

schipper met vruchten in 't klein

230

Nawijn

Albertus Everts

kuiper

231

Monsma

Claas Heins

winkelier in 't houtgoed

232

Zee van der

Wybren Hessels

bakker

233

Feikema

Yeb

koopman in granen

234

Runia

Schelte

timmerman met knegts

235

Steensma

Gerrit

koopman in steen in 't klein

236

Haas de

Elias Gerrits

trekschipper

237

Werf van der

Haije D.

houtkoper in 't klein

238

Werf van der

Douwe Douwes

trekschipper

239

Faber

Hille Jans

kleermaker

240

Westra

Jan Mevis

herbergier

241

Lammersma

Johannes Hendriks

winkelier in vruch­ten

242

Hanenburg

Tjebbe

koopman in zout in 't groot

243

Wielinga

Jan

wieldraaier

244

Keilman

Koenraad

winkelier en kruide­nieren

245

Boer de

Feike Ates

koopman in hout

246

Rijkstra

Dirk

timmerman alleen

247

Zeilstra

Pieter Jelles

verkoper van eetwaren in 't klein

248

Agema

Bee Feikes

schipper op Sneek

249

Doekles

Sander Doekes

tapper

250

Oever van den

Jakob Bouwes

boekverkoper

251

Deursen van

Marcellius   

med. doctor

252

Bartstra

Douwe

t­apper

253

Levi

Eliazer

uitdrager in 't klein

254

Eerdmans

Albert

goudsmid

255

Spoel van der

Gabe

winkelier in koffie in 't klein

256

Haas de

Mozes

uitdrager in 't klein

257

Sibles

Wepke (wed.)

winkelierse in 't klein

258

Kraamer

Klaas

slager

259

Molenmaker

Reinder

molenmaker

260

Boer de

Wessel Jilts

uitdrager

261

Bangma

Douwe Oedzes

schipper in vruchten in 't klein

262

Linden van der

Simon

s­lager

263

Braaksma

Frans

ceme­ntm­olenaar

264

Eerdmans

Dirk

loodgieter

265

Ypma

Sjoerd Feddes

molenmaker

266

Drost

Gerrit

winkelier in 't klein

267

Drost

Sjoerd

winkelier in 't klein

268

Haan de

Ype Thomas

pakloper

269

Boersma

Hendrik Jacobs

verwer

270

Wielsma

Cornelis Zakes

potverkoper

271

Bruin de

Hartog

tapper

272

Brouwer

Hendrik Ysbrands

winkelier in eetwaren in 't klein

273

Wouters

Fredrik

schoenmaker zonder knegts

274

Kuipers

Jillert Johannes

kuiper

275

Jorna

Keimpe Gerbens

pakdrager in 't klein

276

Bos

Antoni

apotheker

277

Broersma

Pier Sjoerds

pakdrager in 't klein

 

 

 

Staat van Rijtuigen en plezierjachten opgemaakt 2 mei 1795 OAB 410 deels

Staat van Rijtuigen en plezierjachten opgemaakt 2 mei 1795 OAB 410 deels

Naam

rijtuig/jacht

verschuldigd

Teijens, Johannes

overdekte wagen

12.-.-

Braaksma, Frans

chais met een paard

3.-.-

Horreus, C., wed. P. de Kok

koetswagen met 2 paarden

20.-.-

Velsen, Gerrijt van

chais met een paard

3.-.-

Braaksma, Siebe

overdekte wagen

12.-.-

Blaumuts, Hiltje wed. Lantinga

rolkoets met een paard

5.-.-

Feddes, Johannes

chais met een paard

3.-.-

Anskes, Durk

chais met een paard

3.-.-

Buwalda, Klaas

chais met een paard

3.-.-

Gorter, Jan H. de

chais met een paard

3.-.-

Braunius, P.M.B.

overdekte wagen

12.-.-

Wiebes, Harm

overdekte wagen

12.-.-

Jakles, Pier

chais met een paard

3.-.-

Jacobs, Philip

chais met een paard

3.-.-

Tjeerds, Dirk/Durk

overdekte wagen

12.-.-

Arjens, Arjen

chais met een paard

3.-.-

Jonkmans, Joh's

chais met twee paarden

7.-.-

Muntz, R.

phargeon zonder verdek

7.-.-

Pieters, Wiebe

wagentje met 2 paarden zonder verdek

7.-.-

Sipkes, Wapke wed. Jan Gorter

wagentje met 2 paarden zonder verdek

7.-.-

Marchè, Grietje wed. P. Agema

overdekte wagen

12.-.-

IJntes, Djeuke wed. Wiarda

overdekte wagen

12.-.-

Heins, Klaas

chais met een paard

3.-.-

Ates, Meindert

chais met een paard

3.-.-

Loijenga, R.

overdekte wagen

12.-.-

Hiddes, Dirk wed.

wagen met een paard

3.-.-

Beës, Siebren

chais met een paard

3.-.-

Bokma, G.D.

phaëton met twee paarden

7.-.-

Haaitsma, J.

phargon met een los dek en 2 paarden

12.-.-

Harmens, Pieter

wagen met een paard

3.-.-

Luïtzens, J.

chais met een paard

3.-.-

Haies, Haie

chais met een paard

3.-.-

IJttes, Fokke

wagentje met een paard

3.-.-

Braaksma, B.

overdekte wagen

12.-.-

Steensma, Romke

overdekte wagen

12.-.-

Lijcklama a Nijholt, A.

overdekte wagen

12.-.-

Jans, Meije

chais met een paard

3.-.-

Jeltes, Hijltje

wagen met een paard

3.-.-

Tjallings, Jouke

chais met een paard

3.-.-

Wiebes, Rienk wed.

wagen met een paard

3.-.-

Lieuwes, Fetze

chais met een paard

3.-.-

Allerts, Haring

chais met een paard

3.-.-

Sipkes, Harmen

wagen met een paard

3.-.-

Willems, Meindert

wagen met een paard

3.-.-

IJsbrands, G. wed

wagen met een paard

3.-.-

Visscher, T.C.

chais met een paard

3.-.-

Jans, Tjerk

wagen met een paard

3.-.-

Hogenbrug, Oene

overdekte wagen

12.-.-

Eerdmans, D.

een jacht boven 18 en onder 24 voeten

2.-.-

Bruin, P. de

een jacht boven 18 en onder 24 voeten

2.-.-

Teunis, Ate

een jacht boven 18 en onder 24 voeten

2.-.-

Posthumus, G.

een jacht boven 18 en onder 24 voeten

2.-.-

Fockens, L.R. in compnie

chais met twee paarden

7.-.-

Elgersma, N.

overdekte wagen

12.-.-

Pieters, Jarich

chais

3.-.-

Brouwer, Siebren

wagen met een paard

3.-.-

Brouwer, Jan wed.

overdekte wagen

12.-.-

Foekes, Sijtze

wagen met een paard

3.-.-

Yebs, Jelle

een jacht boven 18 en onder 24 voeten

2.-.-

© ZWF ontwerp